logotype
img1
img2
img3

O fundacji

 

 

  

Europejska Fundacja Rozwoju powstała 12.12.2012 roku jako podmiot III sektora działający na pozarządowej mapie subregionu nowosądeckiego.

KONCEPCJA DZIAŁANIA:

Fundacja realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

  1. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
  2. Organizowanie szkoleń i akcji informacyjnych,
  3. Organizowanie wypraw i prac badawczych,
  4. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  5. Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji,
  6. Wspieranie inicjatyw oddolnych.

Wyżej wymienione cele realizowane są w szczególności w ramach inicjatyw w następujących obszarach: przedsiębiorczość, oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny, sport, turystyka, rekreacja.

Fundacja działa na bardzo wielu poziomach zaczynając od najbliższej okolicy wspierając m.in. rozwój edukacji na obszarze gminy wiejskiej Kamionka Wielka, podejmując działania w skali regionalnej w zakresie budowania kompetencji obywatelskich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego, inicjując przedsięwzięcia transgraniczne w zakresie działań szkoleniowych dla Górskich i Wodnych Ratowników służących poprawie bezpieczeństwa na tym obszarze aż po działania międzynarodowe wspierające rozwój edukacji w Gruzji, Azerbejdżanie i na Ukrainie poprzez transfer rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w krajach grupy wyszehradzkiej tj. w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

Europejska Fundacja Rozwoju specjalizuje się w: 

1. Pozyskiwaniu środków unijnych w ramach:
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
- Programu Wiedza Edukacja Rozwój;
- Programu Polska Cyfrowa;

- Programu Infrastruktura i Środowisko;
- Programu Inteligentny Rozwój;
- Programu Polska Wschodnia;
- Regionalnych Programów Operacyjnych;
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)
- Innych programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 
2. Przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków szkoleniowych finansowanych ze środków zewnętrznych skierowanych do:

- Pracowników firm;
- Pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
- Pracowników organizacji pozarządowych;
- Pracowników oświaty oraz młodzieży szkolnej;
- Osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

3. Pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na:

- Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- Rozwój gospodarstw agroturystycznych;
- Inwestycje innowacyjne;
- Rozwój organizacji pozarządowych.

4. Doradztwie i szkoleniach z zakresu:

- Pozyskiwania środków unijnych;
- Tworzenia i zarządzania własną firmą;
- Zarządzania projektami;
- Doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- Zarządzania personelem;
- Negocjacji biznesowych;
- Poszukiwania wiarygodnych partnerów w zakresie prowadzonej działalności;
- Zamówień publicznych;
- Pomocy publicznej;
- Przygotowania dokumentacji przetargowych;
- Doradztwa zawodowego;
- Szkoleń branżowych i zawodowych;
- Szkoleń rozwijających m.in. asertywność, autoprezentację, komunikację interpersonalną, umiejętności mediacji, rozwiązywania problemów, etykę, przywództwo, planowanie, zarządzanie czasem;
- Szkoleń menedżerskich m.in. etyka w biznesie, marketing, rekrutacja pracowników, komunikacja biznesowa, kontakty zawodowe;
- Szkoleń handlowych m.in. negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie jakością;
- Szkoleń komputerowych, informatycznych;
- Szkoleń integracyjnych;
- Zarządzania organizacjami pozarządowymi.

5. Tworzeniu dokumentów strategicznych:

- Biznes planów
- Studiów wykonalności;
- Strategii rozwoju przedsiębiorstw;
- Strategii rozwoju lokalnego;
- Analizy SWOT;                                                                                         
- Indywidualnych Planów Rozwoju.

 

Europejska Fundację Rozwoju tworzy zespół trenerów, doradców i ekspertów o wysokich umiejętnościach interpersonalnych posiadających wszechstronną wiedzę z wielu dziedzin społeczno-gospodarczych. W swojej działalności Europejska Fundacja Rozwoju wykorzystuje skuteczne metody kształcenia (m.in. wykład, pogadanka, ćwiczenia, case study, burza mózgów, symulacja, gra dydaktyczna, metoda problemowa) oraz skuteczne metody i narzędzia doskonalenia i rozwoju (m.in. szkolenia, kursy, seminaria, coaching, mentoring, counselling)

KADRA MERYTORYCZNA EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU:

 

 Agnieszka Ogórek

Specjalista ds. finansowo-księgowych-osoba posiadająca doświadczenie w dziedzinie księgowości oraz kontrolingu finansowego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zapewniła obsługę księgowo finansową kilkudziesięciu projektów unijnych, specjalistka w zakresie rachunkowości, doradca, szkoleniowiec, certyfikowany księgowy.

Ważniejsze dotychczas zrealizowane (od strony finansowo-księgowej) projekty:

-„Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego” ZPORR UE, 2006 – 2008

-„Podnoszenie kwalifikacji – twoja inwestycja w przyszłość!” POKL UE 2008 – 2009

-„Przedsiębiorczość bez granic!” PL-SK UE 2009 – 2010

-„Jestem przedszkolakiem z Kamionki Wielkiej” POKL UE 2011-2013

-„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” POKL UE 2010-2015

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” MRPO UE 2017-2020

- "Mój szef to ja!", "Mój szef to ja! II" MRPO UE 2017-2020

 

Marcin Deja

Specjalista ds. prawa-magister prawa, ekspert w dziedzinie prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych. Doradca, szkoleniowiec, ekspert.  Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym (prawo giełdowe, spółki, ustawa o zamówieniach publicznych. Głęboka znajomość problemów prawa pracy, nabyta w ramach obsługi wewnętrznej spółek giełdowych (OPTIMUS S.A., NOVITUS S.A,, COMP S.A.) oraz ich Grup Kapitałowych. Doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek administracji,, nabyte w związku z obsługą prawną Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Specjalizacja/realizacja projektów w zakresie:

-prawo i postępowanie cywilne,

-prawo spółek,

-prawo i postępowanie administracyjne,

-trudne spadki, podziały majątku

-rozwody,

-prawo pracy i postępowanie sądowe ze stosunków z zakresu tego prawa,

-odszkodowania,

-umowy.

Marek Rutkowski

Doświadczenie zawodowe dr Marek Rutkowski
07.2021 - obecnie Europejska Fundacja Rozwoju
02.2017 – obecnie WINHILL Consulting w Nowym Sączu, Właściciel, Trener, Konsultant
01.2018 – obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wykładowca na studiach MBA (kurs: Marketing w ujęciu relacyjnym)
11.2016 – 05.2020 Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Trener, Doradca indywidualny, Doradca grupowy, Trener
03.2018 – 03.2019 obecnie Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wykładowca
09.2014 – 12.2016 BRAIN TRUST Czarnecki &Rutkowski sp. j. w Nowym Sączu, Wspólnik, Konsultant, Trener
10.2014 – 10.2015 Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy- Zdroju, Dyrektor ds. Marketingu
09.2002 – 11.2014 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu,
10.2008 – 11.2014 Kierownik Zakładu Marketingu
10.2009 – 11.2014 Adiunkt
06.2010 – 10.2010 Prorektor ds. Studenckich, Kierownik Działu Marketingu i Rekrutacji
10.2009 – 05.2010 Prodziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania ds. Studiów Stacjonarnych
09.2002 – 09.2009 Asystent (Katedra Marketingu)
03.2007 – 08.2007 Instytut Zaawansowanego Zarządzania w Nowym Sączu, Specjalista ds. Marketingu w Projekcie Sądeckiej Sieci Innowacji i Transferu Wiedzy
08.1997 – 11.2002 Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. w Jaśle
01.2000 – 11.2002 Kierownik Działu Analiz i Raportowania
12.1998 – 12.1999 Szef Sekcji Analiz Rynku i Badań Marketingowych
08.1997 – 11.1998 Specjalista ds. Marketingu

Mirosław Dzięgiel

Absolwent policealnego Studium Zawodowego w Muszynie Kierunek: technik informatyk, tytuł licencjacki uzyskany na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, tytuł magistra uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w
Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, trener, doświadczony szkoleniowiec, specjalista w obszarze IT, informatyk, specjalista w zakresie MS Office, od 2017 prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą.

Robert Kogut

Doświadczony trener, instruktor, ratownik górski i wodny, specjalista ds. ratownictwa wysokościowego.
2021 – Uzyskanie stopnia ratownika Rescue 3 International
2012 – Uzyskane stopnia starszego Ratownika GOPR
2011 – uzyskanie stopnia płetwonurka
2009 – uzyskanie stopnia sternika morskiego
2008 – Uzyskanie stopnia instruktora ratownictwa wodnego
2000 – Uzyskanie stopnia instruktora motorowodnego
1999 – uzyskanie tytułu trenera kajakarstwa górskiego
1997 – Uzyskanie tytułu trenera pływania
1992 - 1997 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – magister wychowania fizycznego

Bartłomiej Jankowicz

Jest absolwentem Politechniki krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Od 1998 roku zdobywał doświadczenie projektując obiekty budowlane na terenie Krakowa i okolic. W latach 2004-2009 pracował w międzynarodowym zespole architektów
specjalizując się w projektowaniu m. in. centrów handlowych, zespołów mieszkalnych, budynków biurowych, usługowych, hotelowych oraz obiektów opieki zdrowotnej w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2009 jest właścicielem biura projektów "ARCHIT", w którym zdobywa
doświadczenie projektowe i poszerza wiedzę projektując obiekty o różnych funkcjach i przeznaczeniu na terenie Nowego Sącza, całego powiatu nowosądeckiego jak również woj. małopolskiego oraz na terenie Polski. W związku z prowadzoną praktyką architektoniczną jest specjalistą w zakresie prawa budowlanego, urbanistyki, planowania przestrzennego.

Łukasz Sus

Specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020), Funduszu Wyszehradzkiego, Funduszu Szwajcarskiego, Funduszy Norweskich, Programu Erasmus+. Doświadczony manager,
trener, szkoleniowiec, doradca w zakresie tworzenia biznes placów, zrealizował i rozliczył ponad 20 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Wykształcenie wyższe zdobyte na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie” na
Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University oraz absolwent Executive Master of Business Administration (EMBA) na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 13 lat doświadczenia zawodowego w pozyskiwaniu środków unijnych dla MŚP oraz NGO.

Piotr Rams

Właściciel Firmy „Rams” – Piotr Rams zajmującej się sprzedażą, handlem oraz marketingiem
internetowym. Absolwent szeregu kursów i szkoleń z zakresu marketingu internetowego,
pozyskiwania klientów poprzez social media. Posiada własny sklep internetowy oparty na modelu
dropshipingu. Prowadzi szkolenia dla osób początkujących w zakresie handlu i marketingu
internetowego, obsługi social mediów.
Certyfikat językowy z języka angielskiego na poziomie C1 zdobyty na Uniwersytecie
Ekonomicznym
Certyfikat językowy z języka niemieckiego na poziomie A2 zdobyty na Uniwersytecie
Ekonomicznym

 

Beata Wróblewska


Beata Wróblewska jest ekspertem w zakresie stosowania metody edukacyjnej WebQuest. Od kilku lat zaangażowana jest zawodowo w realizację projektów krajowych i międzynarodowych związanych z wdrażaniem metody WebQuest w szkołach podstawowych i technicznych w kraju i zagranicą. Jest autorem kilkudziesięciu scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metody WebQuest oraz autorem kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych wykorzystywanych w pracy metodą WebQuest.

ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU W CELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI REALIZOWANYCH USŁUG:

ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI

 

                                       Zapraszamy do współpracy !!!